Καταστατικό

Του εδρεύοντος στην Κω Σωματείου με την επωνυμία
“ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ, ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΩ Ο ΣΩΤΗΡ”

Άρθρον 1ο

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ, ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΩ Ο ΣΩΤΗΡ”, που έχει έδρα του την πόλη της Κω.

Άρθρον 2ο

Σκοπός του Συλλόγου είναι:
α) Η διαφώτιση και εκπαίδευση των κατοίκων της Κω πάνω στα πράγματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά που ανήκουν στην κατηγορία ειδικών καθώς και στις δυνατότητες έγκαιρης πρόληψης και αντιμετώπισης αυτών.
β) Η ανάπτυξη αισθημάτων αλληλεγγύης, αλληλοβοήθειας και ανιδιοτελούς προσφοράς ηθικής και υλικής προς τα παιδιά με ειδικές ανάγκες.

γ) Η ενημέρωση των κατοίκων της Κω και ιδιαίτερα της νεολαίας γύρω από την φύση και ιδιαιτερότητα των παιδιών με ειδικές ανάγκες καθώς και για τις προσπάθειες που οφείλεται να καταβληθούν για την απρόσκοπτη, ομαλή και δημιουργική τους ένταξη στο κοινωνικό σύνολο.

δ) Η ενημέρωση πάνω στα ευρύτερου ενδιαφέροντος κοινωνικά, εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά προβλήματα της χώρας όπως αυτά εμφανίζονται στο χώρο της Κω.

ε) Η μελέτη, προώθηση και επίλυση των προβλημάτων που σχετίζεται με την ανατροφή, εκπαίδευση και ένταξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες στο κοινωνικό σύνολο.

στ) Η δημιουργία μεταξύ των μελών του Συλλόγου πνεύματος κοινωνικής υπευθυνότητας, με βάση την δημοκρατική ιδεολογία, την ισότητα, την ελευθερία και τον αλληλοσεβασμό.

ζ) Η ανάπτυξη κοινωνικής αγωνιστικής συνείδησης καθώς και η προσπάθεια ευαισθητοποίησης όλων για την παροχή μίας καλύτερης ζωής στα παιδιά με ειδικές ανάγκες που είναι και πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστα μέλη του κοινωνικού μας συνόλου.

Άρθρον 3ον

Τρόποι με τους οποίους θα πραγματοποιηθούν οι σκοποί του Συλλόγου:
α) Με διαλέξεις, συζητήσεις, ραδιοφωνικές εκπομπές, ενημερωτικές καμπάνιες, προβολές ταινιών.
β) Με την συνεργασία με αρμόδιους φορείς και άλλους συλλόγους που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.
γ) Με την διοργάνωση εκδρομών, κοινωνικών – ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, χοροεσπερίδων με σκοπό την συγκέντρωση χρημάτων για την ενίσχυση του Συλλόγου.

δ) Με την ηθική και υλική συμπαράσταση σε κάθε κάτοικου Κω που αντιμετωπίζει σχετικό πρόβλημα.
ε) Με την οργάνωση ομάδων μελέτης, έρευνας και εκδηλώσεων ψυχαγωγίας που θα συμβάλλουν στην καλύτερη επιτυχία των σκοπών του Συλλόγου.

Άρθρον 4ον

Πόροι του Συλλόγου:

α) Τα δικαιώματα εγγραφής των μελών τα οποία ορίζονται σε ____.
β) Οι μηνιαίες εισφορές των μελών, οι οποίες ορίζονται σε ____.Το ποσό αυτό μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου.

γ) Οι έκτακτες εισφορές σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης.
δ) Δωρεές, κληρονομιές, πρόσοδοι και τόκοι από τυχόν περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου,, ενισχύσεις του Δήμου, του Κράτους ή της __

ε) Έσοδα από εράνους, διαλέξεις, εκδηλώσεις κλπ που οργανώνονται από το Σύλλογο.

Όσοι προσφέρουν στο Σωματείο χρήματα ή άλλα αντικείμενα η αξία των οποίων υπερβαίνει τα _____ ανεξάρτητα αν είναι η όχι μέλη του Σωματείου, ανακηρύσσονται δωρητές και τα ονόματα των θα γράφονται πάνω σε ειδικό πίνακα που θα είναι αναρτημένος στα γραφεία του Σωματείου. Κάθε δωρεά για να γίνει δεκτή απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. Δωρεές οι οποίες υποχρεώνουν το σωματείο σε ενέργειες αντίθετες προς τους σκοπούς τους παρόντος καταστατικού δεν γίνονται δεκτές.

Άρθρον 5ον

Μέλη:

Μέλος του Συλλόγου μπορεί να γίνει ο οποιοσδήποτε εφόσον έχει τα νόμιμα προσόντα συμμετοχής σε σωματεία, με έγγραφη αίτηση του και ύστερα από την καταβολή του αντιτίμου του δικαιώματος της εγγραφής του, αρκεί να αποδέχεται το καταστατικό και τους σκοπούς του Σωματείου.

Άρθρον 6ον

Τα μέλη υποχρεούνται:

α) Να πληρώνουν έγκαιρα τις συνδρομές τους.
β) Να μετέχουν στις εκδηλώσεις του Συλλόγου.
γ) Να εργάζονται για την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου.

δ) Να αποτελούν υπόδειγμα ευπρεπούς συμπεριφοράς και κοινωνικής παράστασης.

Άρθρον 7ον

Τα μέλη δικαιούνται:

α) Να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις και να ψηφίζουν όλα τα θέματα.

β) Να εκλέγουν και να εκλέγονται.

γ) Να ελέγχουν τις πράξεις του Δ.Σ., να διαβάζουν τα πρακτικά, να ενημερώνονται για τα οικονομικά του Συλλόγου και να υποβάλουν κάθε είδους υπομνήματα και προτάσεις στην Γενική Συνέλευση.

Άρθρον 8ον

Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρήσει από το Σωματείο οποτεδήποτε, ύστερα από έγγραφη δήλωση του στο Δ.Σ., αφού πληρώσει τις εκκρεμείς υποχρεώσεις του.

Άρθρον 9ον

Το μέλος μπορεί να διαγραφεί από τον Σύλλογο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης όταν ενεργεί εναντίον των σκοπών του Σωματείου και των αποφάσεων της Γ.Σ., του Δ.Σ. ή εμποδίζει την πραγματοποίηση τους. Η διαγραφή μπορεί να είναι οριστική η προσωρινή ανάλογα με την βαρύτητα του παραπτώματος. Απαγορεύεται η επιβολή οποιασδήποτε ποινής αν προηγουμένως δεν κληθεί σε έγγραφη απολογία το διωκόμενο μέλος του. Η διάρκεια της προσωρινής διαγραφής ορίζεται από την Γ.Σ.

Άρθρον 10ον

Όργανα του Συλλόγου:

Όργανα του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, η Εξελεγκτική Επιτροπή και η Εφορευτική Επιτροπή.

Άρθρον 11ον

Γενική Συνέλευση:

Κυρίαρχο και ανώτατο όργανο του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση και παίρνει την τελική απόφαση για κάθε θέμα του Συλλόγου και ειδικότερα:

α) Εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή.
β) Ελέγχει αυτά τα όργανα και οποτεδήποτε απαλλάσσει αυτά ή τα Στελέχη τους από τα καθήκοντα τους.

γ) Εγκρίνει η όχι τον απολογισμό των εργασιών του Δ.Σ., καθώς και τον ισολογισμό εσόδων και εξόδων.

δ) Αποφασίζει σε περίπτωση προσφυγής για την τελική διαγραφή ή ποινής των μελών.

ε) Τροποποιεί το Καταστατικό.

στ) Αποφασίζει για την διάλυση του Σωματείου

Άρθρον 12ον

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μία φορά το χρόνο και έκτακτα όταν αποφασίζει σχετικά το Δ.Σ. ή το ζητήσει το ¼ των μελών που είναι εντάξει οικονομικά, με την αίτηση στην οποία αναφέρουν και τα θέματα που θα συζητηθούν.

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον πρόεδρο και το Γραμματέα με έγγραφη πρόσκληση των μελών στην οποία αναφέρονται η ημέρα, ώρα, ο τόπος και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Άρθρον 13ον

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, αν παραβρίσκονται σ’ αυτήν το ⅓ των μελών που είναι εντάξει οικονομικά. Στην επαναληπτική συνέλευση υπάρχει απαρτία, όσα μέλη και αν παραβρίσκονται.

Άρθρον 14ον

Οι αποφάσεις την Γενική Συνέλευσης παίρνονται με τη σχετική πλειοψηφία των μελών που παραβρίσκονται, εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το Καταστατικό.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η Γ.Σ. εκλέγει Πρόεδρο της συνέλευσης και γραμματέα και μπαίνει στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Άρθρον 15ον

Όταν η Γενική Συνέλευση έχει θέμα τη διενέργεια αρχαιρεσιών, αρχίσουν οι αρχαιρεσίες εκλέγεται τριμελής εφορευτική επιτροπή η οποία φροντίζει για τη νόμιμη και σύμφωνη με τους όρους του Καταστατικού διεξαγωγή των εκλογών και την τήρηση της τάξης στην ____ τους.

Η Γ.Σ. αποφασίζει επίσης για κάθε ένσταση η οποία υποβάλλεται.

Άρθρον 16ον

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται τρεις(3) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της ψηφοφορίας με αίτηση προς το Δ.Σ.Όλα τα ονόματα των υποψήφιων μπαίνουν σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο χωριστά για το Δ.Σ. και χωριστά για την Ε.Ε. Τα ψηφοδέλτια ρίχνονται στην κάλπη μέσα σε φάκελο σφραγισμένο από την Εφορευτική Επιτροπή. Η Εφορευτική επιτροπή κρίνει για τον έγκυρο των ψηφοδελτίων και βγάζει το αποτέλεσμα.

Καταρτίζει πρακτικό εκλογής και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες και τους επιλαχόντες.

Άρθρον 17ον

Για την τροποποίηση του καταστατικού χρειάζεται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με πλειοψηφία ¾ των μελών που παραβρίσκονται σ’ αυτήν και με απαρτία ½ των μελών που είναι εντάξει οικονομικά. Με την ίδια απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να αποφασιστεί και η διάλυση του Συλλόγου.

Άρθρον 18ον

Διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από 5 μέλη. Εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση για δύο χρόνια. Μέσα σε 7 ημέρες από την εκλογή του τα μέλη που εκλέχθηκαν σύμβουλοι συγκροτούνται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ τους τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία του Συλλόγου. Αν κάποιοι αποχωρήσουν για οποιοδήποτε λόγο από το Δ.Σ. αναπληρώνονται από τους επιλαχόντες κατά σειρά επιτυχίας τους.

Άρθρον 19ον

Το διοικητικό Συμβούλιο διαχειρίζεται τις υποθέσεις του Συλλόγου και εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Έχει αρμοδιότητα για οποιοδήποτε θέμα, εκτός από εκείνα που ρητά έχουν ανατεθεί στη Γενική Συνέλευση των μελών.

Άρθρον 20ον

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα και έκτακτα όταν υπάρχει σοβαρός λόγος με πρόταση του Προέδρου. Απαρτία υπάρχει όταν παρίστανται τουλάχιστον 3 μέλη του. Οι αποφάσεις παίρνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών που μετέχουν. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Οι ψηφοφορίες που αναφέρονται σε προσωπικά ζητήματα είναι απαραίτητα μυστικές. Επί άλλων θεμάτων είναι φανερές εκτός αν κανένα από τα μέλη ζητήσει να διεξαχθεί μυστική ψηφοφορία.

Άρθρον 21ον

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου εκπροσωπεί το Σύλλογο σε όλες τις σχέσεις του, μπροστά σε όλες τις αρχές και τα φυσικά η νομικά πρόσωπα, το Δ.Σ., σε συνεδρίαση, διευθύνει της συζητήσεις του, υπογράφει μαζί με τον Γραμματέα όλα τα έγγραφα του Συλλόγου και τα πρακτικά των συνεδριάσεων και μαζί με τον Ταμία όλα τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής. Παρακολουθεί την καλή λειτουργία του Συλλόγου, συντονίζει της ενέργειες κλπ. και εργάζεται για την επιτυχία του σκοπού του. Όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

Άρθρον 22ον

Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων, τα πρωτόκολλα μητρώα των μελών και επιμελείται για την αλληλογραφία του Συλλόγου. Επίσης φυλάει το αρχείο και την σφραγίδα του Συλλόγου. Προς υπογράφει τα έγγραφα με τον Πρόεδρο. Όταν απουσιάζει τον αναπληρώνει ο νεώτερος σύμβουλος.

Άρθρον 23ον

Ο Ταμίας φροντίζει για την είσπραξη των δικαιωμάτων του Συλλόγου με βάσει αποδείξεις. Κάνει πληρωμές, φυλάει τις αποδείξεις, ετοιμάζει τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό της διαχειριστικής περιόδου. Τηρεί το βιβλίο του ταμείου και το ενημερώνει τακτικά. Είναι υποχρεωμένος να καταθέσει σε τράπεζα στο όνομα του Συλλόγου τις πράξεις των εσόδων. Δεν μπορεί να κρατάει στα χέρια του πάνω από 50 Ευρώ από τα χρήματα του Συλλόγου.

Άρθρο 24ον

Το διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη να δηλώσουν συμμετοχή στις ειδικές ομάδες εργασίας όπως π.χ. ομάδα μελετών, ομάδα εκδηλώσεων, ομάδα αλληλεγγύης κλπ.

Σε κάθε ομάδα μετέχει ένα μέλος του Δ.Σ. για τις εργασίες της ομάδας.


Άρθρον 25ον

Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής και εκλέγεται μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε δύο χρόνια.
Συγκαλείται μία φορά το χρόνο τακτικά και έκτακτα όποτε υπάρχει σοβαρός λόγος.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική διαχείριση του Συλλόγου και υποβάλει έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση με τις παρατηρήσεις της μαζί με την εισήγηση για την απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.


Άρθρον 26ον

Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα στρογγυλή που γράφει ολόγυρα την επωνυμία του και το έτος ιδρύσεως του(1990).

Άρθρον 27ον

Αν ο Σύλλογος διαλυθεί η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση καθορίζει και την τύχη της περιουσίας του. Αν δεν αρθεί σχετική απόφαση η περιουσία του Συλλόγου περιέρχεται στον ______.

Άρθρον 28ον

Το καταστατικό αυτό που αποτελείται από 28 άρθρα, συζητήθηκε, εγκρίθηκε από τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου, τα οποία υπογράφουν παρακάτω και θα υποβληθεί για έγκριση στο Πρωτοδικείο της Κω.

Κως 2 Ιουνίου 1990

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

01. Νίκη Κουκούλα του Αντωνίου

02. Μαρία Πάχου Συζ. Φιλίππου

03. Φίλιππας Πάχος του Μάρκου

04. Φιλήμων Παπαχαρτοφύλης του Ευσταθίου

05. Καλλιόπη Συζ. Φιλήμωνα Παπαχαρτοφύλη

06. Ειρήνη συζ. Επαμεινώνδα Φρατζή

07. Επαμεινώνδας Φρατζής του Γεωργίου

08. Ελένη Κέλλη συζ. Θεμιστοκλή

09. Θεμιστοκλής Κέλλης του Χρήστου

10. Ελένη Συζ. Κων/νου Παμπού

11. Γεώργιος Ιωαννίδης του Ιωάννου

12. Ηλίας Γρηγοριάδης του Νικολάου

13. Κωνσταντίνος Κέλλης του Χρήστου

14. Αναστάσιος Ιωάννου του Νικολάου

15. Θεανώ Χατζηλάου Συζ. Γεωργίου

16. Διονυσία Διαμαντή του Χρήστου

17. Αναστασία Συζ. Χαρτοφίλη Κλωνάρη

18. Γεώργιος Ντινόρης του Νικολάου

19. Αναστάσιος Γιακαλής του Σωκράτους

20. Γεωργία Μποζάνη Συζ. Θωμά

21. Φώτης Νικόλαος του Θωμά

22. Μιλτιάδης Φάκος του Ιακώβου

23. Μηνάς Χατζηαντωνίου του Γεωργίου

24. Εμμανουήλ Σοφός του Ιπποκράτους